System Monitorowania Obsługi Kwalifikacji

Wniosek o wydanie dyplomu oraz suplementu do dyplomu

 • 1 Etap 1
  INSTRUKCJA
 • 2 Etap 2
  DANE OSOBOWE
 • 3 Etap 3
  ZAWÓD I ZAŁĄCZNIKI

Instrukcja składania wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Instrukcja przeznaczona jest dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, osób zdających eksternistyczny egzamin zawodowy oraz tych absolwentów szkół, którzy nie otrzymali dyplomu bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Każda osoba wypełniająca wniosek o wydanie dyplomu w wybranym zawodzie musi mieć potwierdzone wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim muszą przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisany wydruk wygenerowanego w systemie SMOK wniosku o wydanie dyplomu oraz suplementów do dyplomu,
 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
  (potwierdzające poziom wykształcenia odpowiedni dla danego zawodu - zasadnicze zawodowe lub średnie).

Zalecane jest przesyłanie oryginałów dokumentów. Przesłane do OKE oryginały dokumentów odsyłamy wraz z wydanym dyplomem.
Można przesłać kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. OKE w Krakowie dopuszcza również kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te instytucje, które wydały dokumenty, ale na kopii muszą znajdować się:

 1. pieczęć instytucji (która dokument wydała i potwierdza jego zgodność z oryginałem),
 2. pieczęć „za zgodność z oryginałem” z datą potwierdzenia,
 3. pieczęć i podpis osoby, która dokonuje potwierdzenia.

Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zatrzymujemy w dokumentacji związanej z wydaniem dyplomu.
Jeśli na dokumencie widnieje inne nazwisko niż to, które wnioskodawca nosi obecnie, należy przesłać kopię np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (z nazwiskiem obecnym, rodowym i numerem PESEL).

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie należy przesyłać do OKE tylko w przypadku, gdy nie zostały wydane przez OKE w Krakowie.

Osoba składająca wniosek o wydanie dyplomu musi dołączyć do wniosku dokumenty, zgodnie z wygenerowaną na wniosku listą.

Przykład poprawnie przygotowanego do wysłania wniosku osoby, która uzyskała świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe w OKE w Krakowie Pokaż

Przykład wniosku składanego przez osobę, która jedną z kwalifikacji potwierdziła w OKE w Jaworznie Pokaż

Inne przypadki:
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może również otrzymać osoba, która posiada dokumenty równoważne świadectwu lub świadectwom potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo czeladnicze oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany przez OKE). W takim przypadku należy zaznaczyć w formularzu wniosku rodzaj posiadanych dokumentów i przesłać je do OKE zgodnie z listą widoczną na wydruku wniosku pod napisem: „Do wniosku dołączam”.

W nietypowych przypadkach, które w tej instrukcji nie zostały przewidziane, proszę się zwracać o wyjaśnienia drogą e-mailową na adres: dyplom_zaw@oke.krakow.pl